Pravila i Uslovi korištenja

Pravila i Uslovi korištenja Sistem X on-line platforme reguliraju prava i obaveze Korisnika prilikom korištenja Sistem X on-line platforme. Sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u BiH i međunarodnim kodeksima e-poslovanja. Korištenjem Sistem X on-line platforme Korisnik prihvaća Pravila i Uslove korištenja.

 

Definicije:

Sistem X je on-line platforma na domeni www.sistemx.ba, putem koje je omogućeno niz pogodnosti Korisnicima kao što su kupovina elektronskih bonova, posredovanje između Korisnika i Prodavača pri kupovini raznih roba i usluga.

Korisnik je fizičko lice koje je prihvatilo Pravila i Uslove korištenja Sistem X on- line platforme, registracijom na Internet stranici www.sistemx.ba.

Prodavač je pravno lice koje se bavi prodajom roba ili usluga i koji se obvezao isporučivati iste u zamjenu za sredstva koja mu je prebacio Korisnik sa svog xPay računa.

xPay je servis Sistem X-a koji omogućava posredovanje pri kupovini raznih roba i usluga između Prodavača i Korisnika.

xPay Račun je račun Korisnika kojeg korisnik može dopunjavati xBon-om te sa istog prebacivati sredstva na račun Prodavača.

xBon je printana potvrda koja sadrži 14-znamenkasti kod za nadopunu xPay Računa Korisnika.

KviKlik je servis koji omogućuje dopunjavanje prepaid računa mobilnih operatera u Bosni i Hercegovini.

xSpot je mreža POS terminala na 5000 lokacija naših trgovaca u Bosni i Hercegovini.

Registracija i sigurnost korištenja:

Ovim Pravilima i Uslovima korištenja se definiraju odnosi između Sistem X-a i Korisnika. Posjetitelj Internet stranice www.sistemx.ba ima mogućnost registracije čime prihvaća Pravila i Uslove korištenja i sklapa ugovorni odnos sa vlasnikom stranice Sistem X.

Korisnik vrši registraciju samostalnim unosom traženih podataka putem on-line formulara za unos podataka. Korisnik odgovara za unesene podatke, a Sistem X nije dužan provjeravati iste.

Unesena e-mail adresa će služiti za sve buduće prijave kao korisničko ime Korisnika. Unesenu lozinku Korisnik ne smije dijeliti sa trećim licima, a u slučaju da posumnja da je treće lice došlo u posjed lozinke Korisnik može istu promjeniti kako bi zaštitio privatnost koju mu u potpunosti pruža Sistem X.

Sistem X se obvezuje da će upotrijebiti sve dostupne protokole kako bi sigurnost podataka u potpunosti bila zaštićena.

Ukoliko postoji bilo kakva sumnja u mogućnost postojanja sigurnosnih propusta, nedopuštenog korištenja servisa ili kršenja Pravila i Uslova korištenja, Sistem X zadržava pravo ukidanja pojedinog xPay Računa bez prethodne najave.

Prihvatanjem ovog dokumenta Korisnik potvrđuje da je upoznat sa Pravilima i Uslovima korištenja Sistem X servisa i da ih u cijelosti prihvaća.

 

xBon

xBon je printana potvrda koja sadrži 14-znamenkasti kod za nadopunu xPay Računa Korisnika.

Sistem X je omogućio Korisniku da putem partnerskih kanala distribucije kupi xBon na prodajnim mjestima širom Bosne i Hercegovine.

xBon je trenutno dostupan u iznosima od 5, 10, 20 i 50 KM, a kupljeni i neaktivirani xBon vrijedi godinu dana od dana printanja.

 

xPay Račun

xPay Račun je račun Korisnika kojeg korisnik može dopunjavati xBon-om te sa istog prebacivati sredstva na račun Prodavača.

Dopunjavanje xPay Računa vrši se putem xBon-a.

Kako bi Korisnik održao aktivnim svoj xPay Račun mora unutar perioda od jedne godine izvršiti barem jednu transakciju putem svog xPay Računa.

 

Obavještenja korisnika

Posjetiteljima i Korisnicima Sistem X će omogućiti pravovremeno informiranje putem newsletter-a na što posjetitelji ili Korisnici dobrovoljno pristaju na primanje obavještenja putem e-mail adrese koju unesu i potvrde kroz zadanu formu na www.sistemx.ba.

 

Uslovi kupovine roba i usluga

Sistem X omogućuje Korisniku posredovanje pri kupnji roba i usluga Prodavača.

Sistem X je odgovoran za transakcije putem xPay servisa, ali se ograđuje od bilo kakve odgovornosti kada je u pitanju kvaliteta, narudžba, slanje i dostava robe, te bilo kakva reklamacija iste.

Sistem X garantira Korisniku za sredstva kojima raspolaže na svom xPay Računu do trenutka prebacivanja na račun Prodavača.

Prodavač preuzima daljnju odgovornost prema Korisniku u skladu sa svojim uvjetima korištenja nakon izvršene transakcije.

 

Isključenje odgovornosti

Prihvaćanjem Pravila i Uslova korištenja Korisnik prihvaća i primjenu pravnih propisa Bosne i Hercegovine, koja su mjerodavna za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uslova on-line platforme Sistem X.

Općinski sud u Mostaru je mjerodavan za sve pravne sporove koji nastanu kao rezultat korištenja servisa Sistem X. Sistem X ne garantira da su materijali sadržani na domeni www.sistemx.ba primjereni ili korisnički omogućeni na određenim lokacijama, odnosno da Sistem X ne odgovara za pristup istima ukoliko Korisnik pristupa sa teritorija neke države gdje su određene aktivnosti zakonom zabranjene.

Korisnik je saglasan da je pristup servisu Sistem X poduzet samostalno od strane Korisnika uz odgovornost Korisnika prema mjerodavnom pravu države u kojoj se nalazi.

Sistem X neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, kao ni za gubitke ili troškove nastale kao rezultat nepravilnog korištenja usluge.

Korisnik servisa Sistem X je saglasan da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik, te prihvaćaju kako Sistem X nema odgovornost ili obvezu za bilo kakvu štetnu posljedice koje nastanu djelovanjem Prodavača.

 

Intelektualno vlasništvo

Cjelokupan sadržaj Sistem X on-line platforme je zaštićen domaćim i međunarodnim pravima o zaštiti autorskih prava i intelektualnog vlasništva, te je njegova neovlaštena upotreba strogo zabranjena.

 

Vanjske poveznice

On-line platforma Sistem X uključuje poveznice prema drugim Internet stranicama čiji su materijali izvan kontrole Sistema X, pa temeljem toga Sistem X nema nikakvu odgovornost za istu.

 

Reklamacije

Korisnik može poslati reklamaciju putem e-mail adrese: podrska@sistemx.ba ili pismenim putem na adresu: Satelit Plus d.o.o., Krstine bb, 88266 Međugorje. Reklamacija će biti razmotrena, te će Korisniku biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku.

 

Vlasništvo

Sistem X je u vlasništvu tvrtke SATELIT-PLUS d.o.o Međugorje.

 

Završne odredbe Pravila i Uslova korištenja

Za vrijeme korištenja Sistem X-a primjenjuju se gore navedena Pravila i  Uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni. Sistem X zadržava pravo promjene ovih Pravila i Uslova korištenja u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave.

Newsletter

Prijavite se za newsletter
Aktuelne novosti, informacije i ponude dostavljat cemo na Vašu e-mail adresu.